Reflections

לובי כניסה לבניין מגורים

מטרת התכנון הייתה לייצר  תחושת מרחב ומראה יוקרתי.

כל הפאות המרכיבות את החלל חופו בחומרי גמר רפלקטיביים . צילום מרהיב של עמק יזרעאל הוצב בכניסה 

Reflections

לובי כניסה לבניין מגורים מטרת התכנון הייתה לייצר תחושת מרחב ומראה יוקרתי. כל הפאות המרכיבות את החלל חופו בחומרים רפלקטיביים. צילום מרהיב של עמק יזרעאל הוצב בכניסה.
A1